ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

(Угода) про надання інформаційних послуг

з використання Сервісу

1. Загальні положення.

Справжня публічна оферта (Оферта) про надання інформаційних послуг з використанням Сервісу відповідно до Цивільного кодексу України, є публічною офертою ТОВ «РОКСОР» (Далі - Оператор) і визначає умови користування цим сайтом і надання Користувачеві Послуг Оператора (далі - Угода). Справжня оферта адресована фізичним особам, які мають належної право- і дієздатністю, що є користувачами цього сайту, і є офіційною публічною пропозицією ТОВ «РОКСОР» укласти Угоду. Чинна редакція Пропоновані можливості розміщена на даному сайті Оператора, для ознайомлення Користувачем в обов'язковому порядку до моменту здійснення акцепту умов Пропоновані можливості. Угода вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Користувачем дій, передбачених пунктом 3.2. Угоди, що означають повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов угоди без будь-яких вилучень і / або обмежень. Оператор і Користувач разом іменуються - «Сторони», а окремо - «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Угоди відповідно до його умовами.

2.Терміни і визначення, що застосовуються в Угоді

З метою Угоди нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Авторизовані дані - дані, що дозволяють провести аутентифікацію Користувача. За замовчуванням авторизаційної даними є логін і пароль Користувача. Інші види авторизаційних даних можуть бути використані у випадках, встановлених цією Угодою.

Аутентифікація - посвідчення правочинності Користувача в здійсненні операцій з використанням Сервісу або отриманні інформації про операції з використанням Сервісу в порядку, передбаченому цією Угодою. Аутентифікація Користувача для здійснення операцій з використанням Сервісу здійснюється програмними засобами Оператора на підставі вводяться Користувачем авторизаційних даних.

Заявка - електронний документ, сформований Користувачем за допомогою надання Інформації з використанням Сервісу.

Інформація - надаються Користувачем і використовуються Оператором для формування Звіту, відомості про бажаних параметрах позики, а також відомості про Користувача, включаючи його Персональні дані. Вимоги до Інформації, що міститься в заявці, вказані в Додатку № 1 до цієї Оферті.

Кредитор - юридична особа, яка здійснює мікрофінансову діяльність на території України відомості про який внесені Центральним банком України до державного реєстру мікрофінансових організацій, що надає позику позичальнику на умовах, передбачених договором позики.

Особистий кабінет - обліковий запис Користувача на Сайті Оператора, яка формується Оператором для цілей надання та обліку Послуг. Оператор - ТОВ «РОКСОР», яке надає Користувачам Послуги, а також вчиняє інші дії, пов'язані з використанням Сервісу.

Звіт - електронний документ, сформований Оператором на підставі Заявки, що містить перелік доступних для Користувача, у вказаному ним регіоні, пропозицій Кредиторів надати позику за обраним Користувачем параметрам і надається Користувачеві за допомогою розміщення в Особистому кабінеті.

Користувач - фізична особа, яка здійснює доступ до Сайту, що пройшла процедуру реєстрації і який отримав індивідуальні Авторизаційні дані, а також має свій Особистий кабінет.

Сайт Оператора (Сайт) - інформаційний ресурс Оператора в інформаційно-телекомунікаційній мережі інтернет (далі - мережа Інтернет), з використанням якого Користувач отримує доступ до Сервісу Оператора для формування Заявки.

Сервіс - інформаційно-технологічна система Оператора, розміщена на Сайті Оператора, що дозволяє сформувати і передати Заявку Користувача на розгляд Кредитора, з метою отримання Користувачем позики.

Служба підтримки - підрозділ Оператора, що надає Користувачеві за його зверненням (за допомогою телефонного зв'язку або електронної пошти за участю співробітника Оператора) інформацію про використання Сервісу.

Тарифи - перелік видів і розмірів винагороди Оператора за надання Послуг Користувачу.

Послуга - дії Оператора, включаючи збір і обробку Інформації в складі Заявки, спрямовані на підготовку та надання Користувачеві інформаційних матеріалів за пропозиціями Кредиторів, що задовольняє вимогам, сформованим Користувачем з використанням Сервісу, а також напрямок Оператором Заявок користувачів на розгляд Кредиторів, з метою отримання Користувачем позики .

3. Предмет Угоди

3.1. Ця Угода визначає умови і порядок надання Оператором Послуг Користувачу з використанням Сервісу Оператора.

3.2. Акцептом (прийняттям) умов цієї Угоди є проставлення відмітки про згоду з умовами цієї Угоди в реєстраційному полі в момент реєстрації Користувача.

3.3. Оплата Послуг Оператора здійснюється Користувачем відповідно до розділу 6 цієї Угоди.

4. Порядок і умови надання Послуги.

4.1. Реєстрація на сайті.

4.1.1. Для отримання доступу до Сервісу Користувач зобов'язаний приєднатися до умов цієї Угоди при реєстрації Користувача на Сайті. Проставлення Користувачем відмітки про прийняття умов цієї Угоди, в момент реєстрації Користувача на Сайті, є акцептом цієї Угоди.

4.1.2. Реєстрація Користувача на Сайті здійснюється шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. При реєстрації на Сайті, Користувач вводить ПІБ, дату народження Користувача, номер телефону, адреса електронної пошти та пароль, тобто заводить обліковий запис (Особистий кабінет).

4.1.3. Користувач зобов'язується відобразити в реєстраційній формі достовірну, повну і точну інформацію про себе і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Надання персональних даних здійснюється Користувачем відповідно до розділу 7 цієї Угоди.

4.1.4. Користувач згоден з тим, що він самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності авторизаційних даних, пов'язаних з його Особистим кабінетом, використовуваним їм для доступу до Сайту. Також Користувач згоден з тим, що він несе особисту відповідальність перед Оператором за всі дії, які вчинені при використанні його (Користувача) Особистого кабінету.

4.1.5. У разі, якщо Користувачу стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його авторизаційних даних, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Оператора, звернувшись до Служби підтримки.

4.1.6. Користувач зобов'язується не розміщувати (а в разі розміщення - самостійно нести відповідальність в повному обсязі) при реєстрації на Сайті прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, та іншу особисту інформацію інших користувачів або будь-яких третіх осіб без їх особистого однозначно вираженого в будь-який підтверджується формі згоди на такі дії.

4.2. Загальні правила використання Сервісу 4.2.1. З метою користування Послугами, наданими Оператором в рамках цієї Угоди, Користувач повинен пройти обов'язкові процедури подачі Заявки, зазначені в Угоді.

4.2.2. Для оформлення Заявки Користувач зобов'язаний надати Інформацію, відповідно до вимог, зазначених у Додатку №1 до цієї Угоди. При формуванні Заявки, Користувач має право на свій розсуд вибирати параметри бажаного позики: суму, термін надання позики, а так само встановлювати і змінювати спосіб надання позики, в межах (ліміти) встановлених Оператором.

4.2.3. Оформлення Заявки завершується операцією оплати Послуг Користувачем. Користувач оплачує послуги за цим Договором в розмірі та у спосіб, встановленому в розділі 6 цієї Угоди.

4.2.4. При отриманні Заявки, Оператор:

4.2.5. Зобов'язання Оператора в рамках Угоди обмежуються наданням Послуг, пов'язаних із здійсненням посередницької діяльності в частині аналізу та підбору фінансових продуктів (пропозицій) Кредиторів, які відповідають вимогам Користувача. У разі надання Кредитором позики Користувачеві, Оператор не є стороною договору, укладеного між Користувачем і Кредитором, і відповідно не регулює і не контролює відповідність угоди вимогам закону та інших правових актів, її умови, а так само факт і наслідки укладення, виконання та розірвання договору, в тому числі в частині повернення позики, а так само не розглядає претензії Користувача, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Кредитором зобов'язань за таким договором.

4.2.6. Оператор не дає гарантій надання позик Кредиторами при формуванні Користувачем Заявки, а лише здійснює підбір найбільш ймовірних варіантів фінансування (пропозицій) і направляє Заявку на розгляд можливим Кредиторам. Рішення про надання позики приймає Кредитор. Будь-яка інформація про фінансові продукти (пропозиціях) Кредиторів, надані Оператором в Звіті Користувачеві, не носять характер оферти на надання фінансових послуг.

4.2.7. Обслуговування Користувача здійснюється Оператором 24 години 7 днів на тиждень. Дії Оператора, спрямовані на виконання цієї Угоди, виконуються не в автоматичному режимі, відбуваються Оператором в робочі дні, які є такими відповідно до законодавства України.

5. Права і обов'язки Сторін.

5.1. Права і обов'язки Оператора:

5.1.1 Оператор зобов'язується надати Користувачеві можливість цілодобового доступу на Сайт, а також до Особистого кабінету з використанням авторизаційних даних.

5.1.2. Оператор має право здійснювати перевірку і попередню модерацію наданої Користувачем Інформації.

5.1.3. Оператор зобов'язується розглянути всі Заявки та надати Звіти по ним, за умови, що кожна Заявка заповнена Користувачем повністю, Користувач ознайомився з умовами цієї Угоди.

5.1.4. Оператор зобов'язується інформувати користувачів про зміни (доповнення) умов Угоди, публікуючи нову редакцію на Сайті.

5.1.5. Оператор має право заблокувати Особистий кабінет Користувача в разі порушення Користувачем правил цієї Угоди.

5.1.6. Оператор має право припиняти роботу Сайту і / або Сервісу, а також апаратно програмних засобів, що забезпечують взаємодію Сторін в рамках цієї Угоди, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу.

5.1.7. Оператор має право обмежити розмір суми позики, для формування заявки, для окремих категорій користувачів. Обмеження можуть бути обумовлені, зокрема, користуванням чи не користуванням Користувачем додаткових послуг Оператора. Конкретні обмеження, передбачені цим пунктом, вказані на Сайті.

5.2. Права та обов'язки Користувача:

5.2.1. Користувач зобов'язується дотримуватися правил цієї Угоди.

5.2.2. Користувач зобов'язується надавати достовірну інформацію в процесі реєстрації на Сайті і при подальшому використанні Сервісу.

5.2.3. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Сервісу, крім тих випадків, коли такий дозвіл письмово дано Користувачеві Оператором.

5.2.4. Користувач зобов'язується заходити на сайт з використанням своїх авторизаційних даних одночасно тільки з одного пристрою.

5.2.5. Користувач зобов'язується самостійно і своєчасно знайомитися на Сайті з інформацією про зміну Тарифів та умов цієї Угоди.

5.2.6. Користувач зобов'язується оплатити Послуги відповідно до тарифів, в терміни і на умовах, встановлених Оператором

5.2.7. Користувач має право пред'являти Оператору претензії і направляти заяви в порядку і випадках, передбачених цією Угодою.

6. Вартість послуг і порядок розрахунків

6.1. Вартість Послуг Оператора встановлюється Оператором в Тарифах, опублікованих на Сайті.

6.2. Оператор має право в односторонньому порядку повністю або частково змінювати (збільшувати, зменшувати), встановлювати нові, скасовувати існуючі Тарифи. У разі незгоди Користувача з зміною (введенням в дію) нових Тарифів Користувач має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цієї Угоди.

6.3. Оплата винагороди вноситься Користувачем в порядку, передбаченому для відповідного Тарифу і опублікованому на сайті в розділі Тарифи. Інший порядок оплати можливий відповідно до умов проведення акцій (спеціальна пропозиція) в момент підтвердження з використанням Сервісу Заявки.

6.4. У разі якщо на Банковій мапі Користувача недостатньо коштів - Оператор надає послугу Користувачеві за схемою постоплати, шляхом автоматичного списання коштів з Банківської карти Користувача на 5-й день після надання послуги. Кількість спроб списання Оператором коштів з карти Користувача, при не успішному списання, не може перевищувати 6 спроб.

6.5. Оплата послуг Оператора здійснюється з використанням банківської карти на Сайті (або іншими способами за попереднім погодженням з Оператором, в т.ч. з використанням інтернет-технологій не суперечать законодавству).

6.6. При наданні Послуг, акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Користувачем в повному обсязі, якщо протягом одного календарного дня після закінчення терміну надання послуг Виконавець не отримав від Користувача мотивованих письмових заперечень за якістю наданих послуг на електронну пошту [email protected] Відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту належної якості послуг.

7. Персональні дані

7.1. Розміщуючи свої персональні, інші дані і відомості на Сайті Користувач підтверджує що ознайомлений і згоден з Політикою щодо обробки персональних даних в ТОВ «РОКСОР», розміщеної на Сайті, а також надає Оператору Згода на обробку персональних даних з метою виконання цієї Угоди.

7.2. Мета обробки персональних даних Користувача полягає в наданні Користувачеві Послуг, надання можливості Користувачеві використання Сервісу, проведенні рекламних кампаній, надання таргетированной реклами, і здійсненні інших дій, описаних в Угоді.

7.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється в термін з моменту реєстрації Користувача на Сайті і до моменту відкликання Користувачем Згоди на обробку персональних даних.

7.4. Користувач згоден, що Оператор буде направляти на вказаний Користувачем адресу електронної пошти інформацію про рекламні акції, що проводяться Оператором та / або будь-якими його партнерами (в тому числі Кредиторами), і іншу інформацію, яка не заборонена до поширення відповідно до законодавства України.

8. Відповідальність сторін.

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цієї Угоди, Сторони несуть відповідальність, передбачену цією Угодою та законодавством України.

8.2. Оператор, за допомогою модерації, стежить на коректністю розміщується Користувачем Інформації, але при цьому не несе відповідальності за наслідки, що виникли в результаті з недотримання Користувачем вимог, зазначених в п. 4.1.3.- 4.1.6 цієї Угоди.

8.3. Користувач погоджується, що Сервіс, наданий йому Оператором, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені.

8.4. Відносно текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на Сайті) допускається їх поширення за умови, що буде дана активне посилання на Сайт.

8.5. Оператор не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що відбулися у Користувача у зв'язку з використанням або неможливістю використання Сайту, або його окремих сервісів Користувачем, а так же, в разі несанкціонованого доступу третіх осіб до Особистого кабінету Користувача, з використанням коректних авторизаційних даних Користувача.

8.6. Оператор не несе відповідальність за дії або бездіяльність Кредиторів, які здійснюють надання позики, а також за будь-яку інформацію і будь-які відомості про умови надання позики, що надається Кредитором. Рішення про надання позики приймають Кредитори, при цьому Оператор не дає гарантій надання позик або кредитів, а лише здійснює підбір найбільш ймовірних варіантів фінансування.

8.7. Оператор не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов'язаних з практичним застосуванням інформації, що надається Користувачу в Звіті. Будь-яка інформація, надана Оператором, за пропозиціями Кредиторів використовується Користувачем на свій ризик.

8.8. Оператор не несе відповідальності за невідповідність наданої Послуги очікуванням Користувача і / або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими неякісно, ​​або не в узгодженому обсязі.

Ми хочемо повідомити Вас про переказ коштів

Дозволити